Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUISMAN GASSEN EN LASTECHNIEK BV
Versie juli 2017

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
Aanbod: een voorstel, bijvoorbeeld offertes en prijsopgaven, gedaan door of namens Huisman Gassen en Lastechniek B.V., hierna: “Huisman” tot het sluiten van een Overeenkomst.
Afnemer: degene die, rechtspersoon of natuurlijke persoon, met Huisman een Overeenkomst sluit.
Algemene Voorwaarden: onderhavige set algemene voorwaarden.
Dienst: werkzaamheden die door of namens Huisman in opdracht van de Afnemer worden verricht.
Emballage: alle verpakkingen waarin gassen worden geleverd alsmede de
meegeleverde toebehoren en onderdelen, zoals afsluiters en beschermkappen. De levering van Gassen geschiedt in flessen, cilinders (al dan niet gepakketteerd), tanks, containers, transportreservoirs, (drukloze) vaten, palletbakken, kooien, kratten, plastic bakken, tubes en dewars.
Gassen: alle door Huisman geleverde of te leveren (industriële) gassen. Huisman: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, Huisman Gassen en
Lastechniek BV, gevestigd en kantoorhoudende te (4004 JM) Tiel aan het adres Marconistraat 4, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 11058802, dan wel een rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waar Huisman deel van uitmaakt, die een Overeenkomst sluit met de Afnemer.
Levertijd: de door Huisman opgegeven termijn waarbinnen zij verwacht het Product of de Dienst te leveren en/of uitvoering te hebben gegeven aan de Overeenkomst.
Order: het door de Afnemer aan Huisman gedane aanbod/voorstel tot het sluiten van een Overeenkomst.
Overeenkomst: de tussen de Afnemer en Huisman tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product en/of de Dienst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Partijen: Huisman en de Afnemer gezamenlijk.
Prijs: het voor het Product en/of de Dienst door de Afnemer aan Huisman te betalen bedrag.

1

Product: de door Huisman op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer te leveren roerende zaak.

Hetgeen in de Algemene Voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en uitleg
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke uitnodiging tot het doen van een Aanbod, Aanbod en Overeenkomst tussen Huisman en de Afnemer.
2.2 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
2.3 Iedere verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Huisman uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Huisman deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
2.5 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of op andere wijze haar rechtsgeldigheid verliest, blijven Partijen aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden gebonden. Partijen zullen in voornoemd geval in overleg treden om eerstgenoemde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van deze bepaling.
2.6 Huisman is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden worden aan de Afnemer toegezonden.

Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en Overeenkomst
3.1 Elk Aanbod van Huisman is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 Bij een Aanbod van Huisman komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding van dit Aanbod door de Afnemer.
3.3 Indien de aanvaarding door de Afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Huisman anders aangeeft.
3.4 Bij een Order van de Afnemer, komt een Overeenkomst tot stand wanneer Huisman de Order heeft aanvaard door deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk te bevestigen c.q. daaraan uitvoering te geven.
3.5 Indien de aanvaarding van Huisman (zoals weergegeven in lid 4) afwijkt van de Order van de Afnemer komt de Overeenkomst tot stand conform de aanvaarding van Huisman, tenzij de Afnemer binnen drie werkdagen na de aanvaarding bezwaar heeft gemaakt.

3.6 Een wijziging van de Overeenkomst geldt slechts indien Huisman deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en geldt alleen voor de betreffende Overeenkomst.
3.7 Als de Order na het sluiten van de Overeenkomst op verzoek van de Afnemer wijzigt, dan is er sprake van meerwerk. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven Levertijd en Prijs worden gewijzigd.
3.8 Als de Afnemer aan Huisman gegevens (data, tekeningen, etc.) verstrekt, mag Huisman uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod op deze gegevens baseren.
3.9 Huisman kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.10 Huisman kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens (bijvoorbeeld prijslijsten, brochures, folders en informatie op haar website) wanneer in haar Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s.
4.2 De door Huisman gehanteerde Prijs geldt voor levering vanaf het magazijn en is exclusief:
a. omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege;
b. eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten (bijvoorbeeld veiligheidsmilieutoeslag, verpakkings-, transport-, verzekerings-, reis-, voorrij- en verblijfkosten, installatiekosten, bouwkundige en herstelwerkzaamheden, meerwerk, stort-, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders aangegeven.
4.3 Huisman is gerechtigd de Prijs te verhogen indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen en verwachte hoeveelheid te leveren Product en/of Dienst en te maken kosten – zonder dat dit aan Huisman kan worden toegerekend – in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Huisman mag worden verwacht dat de hoeveelheid te leveren Product en/of Dienst en te maken kosten tegen de oorspronkelijk overeengekomen Prijs wordt geleverd. Huisman zal de Afnemer op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het verhogen van de Prijs en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Indien de Afnemer niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan hij in het geval dat de Prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Huisman ontbinden.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden en verzuim
5.1 Betaling van facturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder verrekening of inhouding, door storting of overmaking op een door Huisman aangewezen bankrekening plaats te vinden. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Huisman.

5.2 Indien de Afnemer niet (tijdig) betaalt, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is dan contractuele rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd. Wanneer de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
5.3 Indien de Afnemer niet (tijdig) betaalt, is de Afnemer aan Huisman buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke kosten is de Afnemer tevens de gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.
5.4 De door de Afnemer verrichte betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten (lid 3), vervolgens in mindering op de verschuldigde rente (waaronder ook begrepen de lopende rente) en ten slotte in mindering op de hoofdsom (in volgorde van factuurdata, waarbij als eerste aan de oudste facturen wordt toegerekend).

Artikel 6 Levertijd
6.1 Door Huisman wordt de Levertijd bij benadering vastgesteld. Deze termijn is geen fatale termijn.
6.2 De Levertijd vangt aan nadat de Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
6.4 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Huisman redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd is overeengekomen, heeft Huisman het recht de Levertijd te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
6.5 Indien de Levertijd – om andere redenen dan in lid 4 genoemd en er geen sprake is van overmacht aan de zijde van Huisman (artikel 15) – wijzigt, ontvangt de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de Levertijd met meer dan veertien dagen wijzigt, kan de Afnemer de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Huisman ontbinden. De Afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het reeds voor het Product en/of de Dienst betaalde gedeelte van de Prijs.
6.6 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd geeft de Afnemer, indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft, nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Levering, uitvoering en risico overgang
7.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
7.2 Huisman is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het Product gaat op de Afnemer over op het moment dat het Product door de Afnemer wordt afgehaald dan wel

door Huisman of een door haar ingeschakelde derde bij de Afnemer op het overeengekomen adres wordt afgeleverd.
7.4 Huisman is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Huisman de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.6 Indien Huisman op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden uitvoert of Producten levert die buiten de inhoud of omvang van de betreffende Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Afnemer aan Huisman worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Huisman. Huisman zal opgave doen van de financiële gevolgen en de gevolgen voor de uitvoeringsduur. Huisman is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
7.7 Indien de Afnemer het ter beschikking gestelde Product niet afneemt dan wel nalatig is in het verstrekken van de informatie die noodzakelijk is voor de levering, is Huisman gerechtigd de (resterende) levering op te schorten en/of het Product op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. Huisman behoudt zich het recht voor om de schade die zij lijdt door het handelen van de Afnemer te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Een en ander schort de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.
7.8 Indien Huisman of een door Huisman ingeschakelde derde voor het transport zorgdraagt, dient de Afnemer ervoor te zorgen dat deugdelijk, volledig en voldoende ontvangstmaterieel alsmede voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is en dient de Afnemer te garanderen dat de opslagplaats waar het Product (af)geleverd moet worden, onbelemmerd en zonder
risico’s bereikbaar is.
7.9 Ten aanzien van de Dienst is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Huisman en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis.
7.10 Huisman zal nimmer bouwkundige werkzaamheden, zoals graaf-, hak-, boor-, breek-,
timmer-, metsel-, stukadoors-, schilder- en herstelwerkzaamheden, verrichten. Ook omvat de Overeenkomst nimmer de navolgende werkzaamheden:
• het maken en afdichten van bouwkundige sparingen in muren, vloeren en/of daken;
• het afvoeren van sloop- en/of restmateriaal;
• het brandwerend afdichten van muurdoorvoeren;
• het elektrische bedraden en/of aansluiten, waaronder ook begrepen regeltechnische bekabeling;
• het verrichten van verticaal transport
7.11 Indien Huisman tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gebreken aan het Product en/of overige zaken die Huisman in eigendom toebehoren constateert, die volgens Huisman
kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, is Huisman bevoegd het Product of deze zaken ‘af te keuren’ dan wel buiten werking te stellen en deze terug te nemen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Huisman geleverde Producten blijven eigendom van Huisman, tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Huisman uit hoofde van enige met Huisman gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken (Product) en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van Dienst(en), waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.

Artikel 9 Eigendomsrechten Huisman
9.1 Het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en de overige zaken die Huisman in eigendom toebehoren, mogen niet: worden gewijzigd c.q. aangepast, vervreemd c.q. doorverkocht of in (mede)gebruik worden gegeven aan een derde dan wel onderverhuurd of als betaalmiddel worden gebruikt.
9.2 De Afnemer is niet bevoegd het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en de overige zaken die Huisman in eigendom toebehoren te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Huisman veilig te stellen.
9.4 Indien derden beslag (dreigen te) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en/of de overige aan Huisman in eigendom toebehorende zaken, waaronder ook begrepen de zaken die aan de Afnemer in huur zijn gegeven, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht om Huisman daarvan direct op de hoogte te stellen.
9.5 De Afnemer verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en/of de overige aan Huisman in eigendom toebehorende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. – maar niet uitsluitend – brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De Afnemer is verplicht de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Huisman ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Huisman gerechtigd tot de uitkering. De Afnemer is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn en alle aanspraken uit hoofde van de genoemde verzekeringen aan Huisman te verpanden.
9.6 Voor het geval Huisman haar eigendomsrechten wil uitoefenen c.q. veiligstellen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Huisman en door Huisman aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Huisman zich bevinden en voor rekening van de Afnemer terug te nemen.
9.7 Huisman en door haar aan te wijzen derden hebben na aankondiging te allen tijde de bevoegdheid de zaken die Huisman in eigendom toebehoren te controleren en inspecteren. De Afnemer is verplicht Huisman en derden behoorlijk de gelegenheid te geven deze inspectie uit te voeren.

Artikel 10 Verplichtingen van de Afnemer
10.1 De Afnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Huisman aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Huisman worden verstrekt.
10.2 De Afnemer is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product en/of de overige zaken die Huisman in eigendom toebehoren (in acht) moeten worden genomen en die o.a. bijdragen tot duurzaamheid en veiligheid. Dit betreft onder meer alle maatregelen en aanwijzingen, die zijn genoemd door Huisman dan wel die zijn opgenomen in door Huisman verstrekte handleidingen en/of instructiemateriaal.
10.3 De Afnemer dient te beschikken over de benodigde vergunningen en/of ontheffingen en dient alle voorschriften die worden gesteld bij wet- en/of regelgeving na te leven.
10.4 De Afnemer zorgt ervoor dat – indien nodig – een hoogwerker, steigers of ander rollend materieel aanwezig is/zijn.

Artikel 11 Retournering
11.1 Retourzendingen worden niet geaccepteerd

Artikel 12 Klachten
12.1 De Afnemer is gehouden het Product, onmiddellijk op het moment dat het Product is geleverd te onderzoeken. Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door de Afnemer bij levering van het Product op de bij ontvangst te tekenen vrachtbrief, pakbon of chauffeurslijst gespecificeerd te worden.
12.2 Eventuele niet zichtbare klachten dienen onmiddellijk na ontdekking, maar in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking, dan wel acht dagen nadat deze klachten redelijkerwijze konden worden ontdekt, schriftelijk aan Huisman te worden gemeld.
12.3 Klachten over facturen dienen door de Afnemer binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Huisman te worden gemeld.
12.4 De Afnemer dient te bewijzen dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
12.5 De schriftelijke klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te geschieden, zodat Huisman in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. De Afnemer dient Huisman een redelijke termijn te geven en in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
12.6 Indien de Afnemer – indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – (tijdig) klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het overig bestelde Product en/of de Dienst.
12.7 Indien vast komt te staan dat een klacht gegrond is en tijdig is geklaagd, dan zal Huisman het Product en/of de Dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst – tenzij retournering redelijkerwijze niet mogelijk is – ter keuze van Huisman, vervangen, herstellen of een

vervangende vergoeding aan de Afnemer voldoen. Deze verplichting heeft Huisman niet wanneer herstel of vervanging onmogelijk is of niet van haar kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien de kosten in geen verhouding staan.
12.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kan Huisman vergoeding verlangen van de kosten die zij ten gevolge van deze klacht heeft moeten maken of die daardoor zijn ontstaan.
12.9 Indien sprake is van slijtage, niet-kundig(e) of onzorgvuldig(e) gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden, aanpassing of verplaatsing zonder toestemming van Huisman en/of handelen in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, instructies en veiligheidsnormen is de klacht nimmer gegrond.
12.10 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien de Afnemer niet of niet geheel aan hetgeen in dit artikel bepaalde voldoet, waarop de Afnemer wordt geacht het Product in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Huisman is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden;
• de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Huisman aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Huisman toegerekend kunnen worden;
• de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Overeenkomst.
13.2 Huisman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.3 Huisman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Huisman is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Op Huisman rust geen onderzoeksplicht.
13.4 Huisman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Afnemer de wet- en regelgeving niet heeft nageleefd en/of verstrekte gebruiks- en veiligheidsinstructies niet heeft opgevolgd of een en ander niet op de juiste wijze heeft gebruikt.
13.5 Huisman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Afnemer ondeugdelijke materialen ter beschikking heeft gesteld.
13.6 Huisman is niet (langer) aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de Afnemer de door Huisman ter beschikking gestelde zaken heeft verwerkt.

13.7 Huisman is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door of in verband met gebruik van Emballage waarvan de (her-)keurdatum is verstreken.
13.8 Indien Huisman aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het Product en/of de Dienst en/of tweemaal de huurprijs over een periode van een kwartaal bij de huur van cilinders en een periode van twee weken bij de huur van apparatuur, machines en/of gereedschappen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.
13.9 De aansprakelijkheid van Huisman is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
13.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Huisman of haar leidinggevende en/of ondergeschikten.
13.11 Schade dient direct na ontdekking, waarbij een termijn van minder dan 48 uur als direct wordt gezien, maar uiterlijk binnen acht dagen nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Huisman te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn schriftelijk ter kennis van Huisman is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
13.12 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Huisman, zoals weergegeven in dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Huisman uit hoofde van de Algemene Voorwaarden onverlet.
13.13 De Afnemer kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Voorwaarden heeft geklaagd en Huisman schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Huisman ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

Artikel 14 Vrijwaring
14.1 De Afnemer vrijwaart Huisman voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de Afnemer van deze Algemene Voorwaarden of specifieke voorschriften van Huisman, dan wel het niet afdoende informeren door de Afnemer van derden-gebruikers bij het gebruik van het Product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de Afnemer niet afkomstig van Huisman. In dergelijke gevallen is de Afnemer verplicht alle schade die Huisman lijdt te vergoeden.
14.2 Indien Huisman door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Huisman zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer geen adequate maatregelen neemt, dan is Huisman, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Huisman en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Huisman is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Huisman uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Huisman kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen, maar niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, ziekte van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken werknemers van Huisman en/of door haar ingeschakelde derden, weersomstandigheden, natuurrampen, quarantaine maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en/of vervoerders, beperkende overheidsmaatregelen, storingen en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.
15.3 Bij overmacht is Huisman bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst zes maanden op te schorten, hetzij direct (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er voor Huisman een verplichting tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat.
15.4 Indien als gevolg van de overmacht de opschorting – zoals in lid 3 genoemd – langer dan zes maanden duurt, dan is de Afnemer bevoegd Huisman voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is Afnemer slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis of schadevergoedingverbintenis voor Huisman.
15.5 Indien ten tijde van het intreden van overmacht Huisman reeds (gedeeltelijk) uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, is Huisman gerechtigd een en ander te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

Artikel 16 Opschorting, beëindiging en ontbinding
16.1 Naast de in artikel 15 genoemde overmachtsituaties is Huisman bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Afnemer enige opeisbare verbintenis jegens Huisman niet is nagekomen, dan wel indien Huisman in redelijkheid kan verwachten dat de Afnemer zijn verbintenis(sen) jegens Huisman niet zal nakomen. In die gevallen is Huisman niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Afnemer. Indien de Afnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing indien en voor zover het zich verhoudt met het bepaalde in Boek 6, afdeling 5 titel 5, van het Burgerlijk Wetboek.

16.2 Indien Huisman de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.
16.3 Huisman is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
a. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) de Afnemer;
c. door de Afnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) de Afnemer;
d. met betrekking tot alle of een deel van de Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator of bewindvoerder;
e. de Afnemer surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
f. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Afnemer de onderneming heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Afnemer zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
g. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
h. de Afnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
i. de ondernemingsactiviteiten van de Afnemer feitelijk worden gestaakt;
j. de Afnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.
16.4 In alle gevallen waarin de Afnemer er rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Huisman niet kan nakomen, dient hij Huisman daarvan direct op de hoogte te stellen.
16.5 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, bevrijdt dit de Afnemer niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De Overeenkomst blijft zoveel mogelijk van kracht zolang de Afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Huisman heeft voldaan. Alle vorderingen van Huisman zijn direct opeisbaar en alle eigendom van Huisman dient direct te worden geretourneerd aan Huisman.

Artikel 17 Geheimhouding
17.1 De Afnemer verplicht zich om alle gegevens van Huisman, welke direct of indirect zijn verkregen in verband met de totstandkoming van een eventuele Overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan, geheim te houden en op generlei wijze bekend te maken of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve indien de Afnemer op grond van de wet of een rechterlijke

uitspraak een verplichting heeft tot bekendmaking, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is.
17.2 De Afnemer verplicht zich de geheimhoudingsverplichting van lid 1 met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of de Afnemer ingeschakelde derden overeen te komen.

Artikel 18 Privacy
18.1 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door de Afnemer aan Huisman verstrekte Persoonsgegevens van de Afnemer worden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door Huisman op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
18.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een rechterlijke uitspraak, wet of regelgeving of voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst is vereist, dan wel indien Huisman van overheidswege verzocht wordt persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken.

Artikel 19 Contractsovername
19.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisman rechten en/of verplichtingen krachtens de Overeenkomst aan derden over te dragen.
19.2 Huisman is bevoegd haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien de Afnemer een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
20.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Product en/of de Dienst alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Huisman en de Afnemer, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Huisman of diens leveranciers. De levering van het Product en/of de Dienst strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
20.2 De Afnemer verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.
20.3 De Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisman de producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
20.2 Het gebruiksrecht, vervalt van rechtswege bij het einde van de Overeenkomst.
20.3 Indien de Afnemer inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan Huisman alle schade die hierdoor ontstaat op de Afnemer verhalen.

Artikel 21 Verjaring
21.1 Iedere vordering jegens Huisman die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst verjaart in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij in de Algemene Voorwaarden een andere termijn is opgenomen dan wel dwingendrechtelijk een andere termijn geldt. Een en ander te rekenen vanaf de dag van levering van het Product en/of de Dienst.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Afnemer aldaar woonplaats heeft.
22.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
22.3 Alle geschillen tussen Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

BIJZONDERE BEPALINGEN GASSEN

Artikel 23 Toepasselijkheid
23.1 Indien tussen Partijen een koopovereenkomst tot stand komt die ziet op de verkoop en koop van Gassen zijn op die Overeenkomst ook de navolgende bepalingen van toepassing.
23.2 In geval van tegenstrijdigheid met de hiervoor onder weergegeven Algemene Bepalingen hebben de onderhavige voorwaarden voor verkoop en koop van Gassen voorrang.

Artikel 24 Levering van Gassen
24.1 Levering van Gassen geschiedt in de Emballage.
24.2 De Afnemer kan de Emballage huren van Huisman of met zijn eigen Emballage deelnemen aan het ruilsysteem van Huisman. In het laatste geval dient Huisman de Emballage eerst te keuren.
24.3 Huisman voorziet de Emballage van een ingeslagen nummer en/of naam.

Artikel 25 Eigendom van de Emballage
25.1 De gehuurde Emballage blijft te allen tijde eigendom van Huisman.
25.2 Het is de Afnemer niet toegestaan de Emballage (gehuurd of in eigendom) te wijzigen, vervreemden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik af te staan.

Artikel 26 Gebruiksvergoeding voor de Emballage
26.1 De Afnemer is voor het gebruik van de Emballage een gebruiksvergoeding verschuldigd vanaf de dag van levering tot en met de dag waarop de Emballage door de Afnemer is geretourneerd.

Artikel 27 Keuring
27.1 De Afnemer is verplicht de Emballage onmiddellijk na ter beschikking stelling en in elk geval voor ingebruikneming te controleren, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, op de (her-
)keurdatum.
27.2 De Afnemer is verplicht bij het gebruik van de Emballage met als inhoud de Gassen het FiFo – FeFo systeem toe te passen.
27.3 De Afnemer is verplicht bij de Emballage die van een (her-)keurdatum is voorzien de inhoud vóór de aangegeven datum te verbruiken.
27.4 Indien de Afnemer twijfelt over de staat van de Emballage of wanneer de Afnemer op de hoogte is van de slechte staat van de Emballage en/of de inhoud daarvan, dan dient hij zich onmiddellijk te wenden tot Huisman.

Artikel 28 Vul- en ledigingverbod
28.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Huisman zelf dan wel door een derde de Emballage te (laten) vullen dan wel door een derde te laten ledigen. Deze toestemming zal Huisman geven indien levering geen uitstel kan dulden en Huisman door overmacht niet in staat is te leveren.
28.2 Indien het de Afnemer is toegestaan de Emballage zelf te vullen, is de Afnemer verplicht de vulvoorschriften na te leven. Het is de niet toegestaan om de Emballage van meer inhoud te voorzien dan maximaal is voorgeschreven.

Artikel 29 Opslag, Retournering, beschadiging, verontreiniging en verlies van de Emballage
29.1 De Afnemer is verplicht de Emballage op deugdelijke wijze te bewaren en op te slaan alsmede wet- en regelgeving inzake het gebruik en vervoer van de Gassen en de Emballage correct na te leven.
29.2 Indien de Overeenkomst – om welke reden dan ook – eindigt, dient de Afnemer de Emballage binnen zeven dagen te retourneren.
29.3 De Afnemer is verplicht bij de Emballage die van een (her-)keurdatum is voorzien de Emballage uiterlijk op die datum te retourneren aan Huisman, zodat Huisman deze kan keuren.
29.4 De Afnemer kan de Emballage retourneren door deze terug te brengen dan wel terug te zenden, tenzij de (her-)keurdatum is verstreken, of door Huisman te verzoeken de Emballage op te halen. De kosten van retournering komen voor rekening van de Afnemer. Bij terugzending van de Emballage is de Afnemer verplicht een vervoersbewijs mee te zenden.
29.5 In het geval de (her-)keurdatum is verstreken, is de Afnemer niet bevoegd de Emballage terug te brengen dan wel terug te zenden en dient de Afnemer Huisman te verzoeken de Emballage op te halen.
29.6 De Afnemer kan geen aanspraak maken op vergoeding dan wel verrekening van de waarde van een hoeveelheid product dat zich bij retournering nog in de Emballage bevindt. De

kosten gemoeid met het verwijderen van het restantproduct, worden door Huisman bij de Afnemer in rekening gebracht.
29.7 In geval van verlies, beschadiging, verontreiniging, vernietiging, niet-tijdige retournering van de Emballage, ongeacht de oorzaak hiervan, is de Afnemer aansprakelijk voor de schade van Huisman. De Afnemer dient de nieuwwaarde van soortgelijke Emballage te vergoeden.
29.8 De Afnemer is verplicht de schade, als bedoeld in lid 6 van dit artikel, onmiddellijk na ontdekking hiervan, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Huisman te melden.
29.9 De Afnemer is ook verplicht binnen de termijn, zoals weergegeven in lid 7, schriftelijk aan Huisman te melden dat de Emballage is blootgesteld aan een omstandigheid of invloed,
waaronder ook begrepen ‘overvulling’ van de Emballage en/of een sterke warmtebron (zoals brand), waarvan de Afnemer vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op de Emballage kan hebben of hebben gehad. Dit geldt ook voor iedere mogelijke besmetting met enige stof, waaronder ook begrepen (zee)water.
29.10 Indien de Afnemer niet of niet tijdig heeft gemeld, zoals bedoeld in dit artikel, is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit deze tekortkoming.

Artikel 30 Boete
30.1 In geval van overtreding van voorgaande artikelen, verbeurt de Afnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,– per gebeurtenis, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en Huisman de schade behoeft aan te tonen, onverminderd het recht van Huisman daarboven volledige schadevergoeding te vorderen.